Munkát keres? Legyen önfoglalkoztató!
2015. június 20. írta: foglalkoztatas

Munkát keres? Legyen önfoglalkoztató!

Vállalkozóvá válásuk elősegítésére legfeljebb 2 millió Ft összegig vissza nem térítendő formában álláskeresőknek, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyeknek írt ki pályázatot Budapest Főváros Kormányhivatala (Link).

meme.jpeg

 

2015. évre szóló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére

A Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 17. §-a és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a alapján pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A támogatás célja

Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája:

legfeljebb 2 millió Ft összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában.

Felhívjuk figyelmét, hogy a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás egyéb formáira

 

legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (105 000 Ft/hó) terjedő támogatás, valamint

 

a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása (legfeljebb 50.000 Ft értékben)

vonatkozó kérelme(ke)t az álláskeresőnek a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes kerületi hivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél (2015. április 1-je előtt munkaügyi kirendeltség) kell benyújtani. A támogatási formák együttesen és külön-külön is nyújthatóak.

Amennyiben több támogatás típust együttesen igénylik, a támogatásokra a pályázatot és a kérelmet egyidejűleg kell benyújtani a BFKH Foglalkoztatási Főosztály Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztályához.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) forrása:

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált, a BFKH által e célra elkülönített 50 000 000 Ft kerete.

A pályázati úton igényelhető tőkejuttatás támogatása

 

A támogatás igénybevételének feltételei:

 

A pályázaton részt vehet az a Budapesten regisztrált álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és

 

aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:

 

egyéni vállalkozás keretében,

 

új induló társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján). Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.

 

Önfoglalkoztatását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető.) Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

 

rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és

 

rendelkezik a vállalkozás indításához – a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeriből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel;

 

rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal, azaz bankszámlájára/pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez;

 

vállalja, hogy fenntartja vállalkozását és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról a hatósági szerződés megkötését követő legalább 3 évig;

 

a támogató döntés közlését követő 21 napon belül hatósági szerződést köt a BFKH-val;

 

legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés, társasági szerződés/alapító okirat másolata, bankszámla/pénzforgalmi számlaszerződés, szakhatósági engedélyek stb.);

 

vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;

 

vállalja, hogy a BFKH felhívására a pályázat érdemi elbírálásához – az 1. számú mellékletben előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;

 

vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a BFKH-nak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;

 

vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik (betéti társaság esetében kizárólag beltag esetében nyújtunk támogatást). Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.

 

vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül.

 

A támogatás formája és mértéke

A támogatás formája legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs. A BFKH kisebb összegű támogatást is megítélhet. (Pályázónak az ÁFA levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatában nyilatkoznia kell.)

A beruházást egyéni vállalkozó és gazdasági társaságot alapító pályázó a pályázat benyújtásának napját követő naptól saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a BFKH-hoz nem fordulhat. A mezőgazdasági őstermelő tevékenység esetében a pályázó a tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdheti meg (lásd A támogatás igénybevételének feltételei: 1.2.c pont)

A BFKH az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy tudomásul veszi, hogy pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz, pályázata automatikusan elutasításra kerül.

A támogatásban részesülő a vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszűnését köteles 5 napon belül a BFKH-nak bejelenteni.

 

A támogatás felhasználása

Támogatás az alábbi tételekre igényelhető:

 

vagyoni értékű jogok: (ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok megvásárlása)

 

tartós földhasználat,

 

bérleti díj (legfeljebb fél évre);

Hozzátartozók közötti ingatlanbérlést a BFKH nem támogat!

Hozzátartozónak minősül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § h) pontja szerint: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs, a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa.

 

immateriális javak: (a teljes beruházás költségének legfeljebb 25 %-a fordítható erre a célra),

 

szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció);

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti immateriális javak beszerzését a BFKH nem támogat!

 

ingatlanok: (a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező tehermentes ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül)

 

épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda),

 

földterület, erdő, ültetvény,(mezőgazdasági művelésre alkalmas);

Lakóingatlan vásárlását a BFKH nem támogatja. Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti ingatlanvásárlást a BFKH nem támogat.

 

gépek, berendezések, járművek: (a vállalkozási tevékenységet tartósan – legalább 1 éven túl – és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló)

 

gépek,

 

számítástechnikai eszközök,

 

műszaki berendezések, felszerelések,

 

irodai berendezések, felszerelések,

 

személygépjármű (ha a vállalkozás profilja személyszállítás vagy gépjárművezetői oktatás),

 

haszon és mezőgazdasági haszongépjárművek (csekély összegű támogatás szabályainak megfelelően),

 

tenyészállatok (őstermelő esetén);

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti gépek, berendezések, járművek beszerzését a BFKH nem támogat!

 

egyéb költségek: (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra)

 

fogyóeszköz (legfeljebb bruttó 100 ezer Ft-ig),

 

indulókészlet vásárlása;

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti egyéb költségbe tartozó beszerzést a BFKH nem támogat!

 

a vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra).

Gazdasági társaság alapítása esetében a beszerezni kívánt eszközök fedezetét jelentő értéket – azaz a pályázati forrásból elnyerni kívánt összeget és az önerő együttes összegét – vagyoni betétként/törzsbetétként a gazdasági társaság rendelkezésére kell bocsátani és a cégnyilvántartásba a jegyzett tőkeként be kell jegyeztetni.

 

Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek:

 

piaci és mozgó árusítás,

 

használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,

 

egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység („egyszámlás” vállalkozás)

 

ügynöki tevékenység.

Nem támogatható az a pályázó, aki

 

aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott.

 

Csekély összegű támogatás („de minimis”) szabályai

Jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9—17. o.) (a továbbiakban: 1408/2013/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

 

Csekély összegű támogatások közös szabályai

 

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt általános csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet esetében pedig a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozások minősülnek.

 

Az euróban meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a támogatást teljesen vagy részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. Amennyiben új csekély összegű támogatás nyújtása az euróban meghatározott felső határok túllépését eredményezné, úgy az új támogatás nem nyújtható az adott rendelet szerinti csekély összegű támogatás formájában.

 

A csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 

A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékére kell diszkontálni. A diszkontálás céljára és a bruttó támogatástartalom kiszámításához az odaítélés idején érvényes referenciarátát kell alkalmazni.

 

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

 

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezettre ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától.

 

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.

 

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

 

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

 

A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak irányadóak.

 

Általános csekély összegű támogatás (1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján)

 

Nem nyújtható általános csekély összegű (de minimis) támogatás:

 

az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak,

 

a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak,

 

a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, a következő esetekben:

 

amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

 

amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;

 

a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatásához;

 

a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító  járművek   megvásárlására.

 

Amennyiben egy vállalkozás, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (1)bekezdés a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése által biztosított -, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott általános csekély összegű támogatás a 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében (200.000/100.000 eurós felső határok) meghatározott felső határig halmozható.

 

A vállalkozásnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról

 

Mezőgazdasági (de minimis) támogatás (1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján)

 

Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján a mezőgazdasági (de minimis) támogatás a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtható a következők kivételével:

 

olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

 

a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

 

az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

 

A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU rendelet  3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelő tevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

 

A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottság rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

 

A támogatás folyósítása

A támogatás a BFKH-val kötött hatósági szerződés aláírása után -, a pályázó bankszámlájára/egyéni vállalkozás pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízás engedélyezését követően - az alábbiak szerint kerül folyósításra:

 

A támogatás összege a bemutatott eredeti dokumentumok (eszközvásárlás esetén: a kiegyenlített, benyújtott számla vagy adás-vételi szerződés), valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki terhelési értesítés, vagy banki igazolás az átutalásról, vagy kiadási pénztárbizonylat) alapján, a hatósági szerződésben meghatározott támogatási mértékben a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott bankszámlájára/pénzforgalmi számlájára.

 

A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követő naptól a hatósági szerződésben meghatározott „a beszerzés befejezésének végső időpontja”-ig kiállított eredeti bizonylatok fogadhatóak el.

 

A pályázó erre irányuló kérelme esetén, támogatási előleg folyósítható. Az előleget a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja a BFKH a kedvezményezett részére. Az előleggel történő elszámolás végső határideje az előleg folyósítását követő 60 nap, de legkésőbb 2015. november 30.

 

A szerződésszegés jogkövetkezményei

Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket. 132. § (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkel növelt összegben kell visszafizetni.

Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni.

Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, a Ket. 61. §-a szerint eljárási bírsággal sújtható.

 

A pályázat benyújtásának határideje, módja

A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot 2015. június 17-től - 2015. november 30-ig postai úton lehet benyújtani a borítékon „SK” jelzéssel ellátva a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztályához (1364 Budapest Pf. 244.)

A pályázatot az erre a célra rendszeresített „Pályázati űrlap”-on annak kötelező mellékleteivel, valamint nyilatkozataival kell benyújtani, 1 eredeti példányban.

A forrás kimerülése esetén a tőkejuttatás támogatására kiírt pályázati felhívás felfüggeszthető. A felfüggesztés tényét a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest és a http://fovaros.munka.hu weboldalon közzétesszük!

 

A pályázat elbírálásának módja, határideje

A pályázatok elbírálásáról a BFKH a pályázat benyújtását követő naptól számított 45 naptári napon belül dönt.

A BFKH a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 21 naptári napon belül hatósági szerződést köt a támogatottal, mely az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (a nyertes pályázó jogait és kötelezettségeit) tartalmazza.

Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából a szerződéskötésre a meghatározott határidőn belül nem kerülne sor, a támogatási döntés érvényét veszti.

Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, határidőn túl, vagy hiányosan, illetve a kötelezően előírt mellékletek bármelyike nélkül érkezik be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülhet. Hiánypótlást kizárólag a BFKH kezdeményezhet.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, kivéve, ha a kérelem elutasítására jogszabályban meghatározott feltétel hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette. Ez utóbbi esetekben a döntés ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 naptári napon belül a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) címzett, de a Budapest Főváros Kormányhivatalához (címe: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 11.) 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A mérlegelés szempontjai:

 

az üzleti terv megalapozottsága,

 

a pályázó eddigi együttműködése az őt nyilvántartó kerületi hivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységével (2015. április 1-je előtt munkaügyi kirendeltség),

 

a vállalkozás megalapozottsága a térség munkaerő-piaci helyzetét figyelembe véve,

 

a támogatással érintett személy munkatapasztalata, a pályázat benyújtását megelőzően végzett vállalkozói tevékenységei,

 

a munkaerő-kereslet és - kínálat helyi jellemzői,

 

a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a fovaroskh-mk.boo@lab.hu e-mail címen, személyes konzultációra nincs lehetőség.

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a BFKH Foglalkoztatási Főosztály Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztályon (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.), valamint letölthető a http://www.kormányhivatal.hu és a http://fovaros.munka.hu honlapról.

Budapest, 2015. június 16.

A bejegyzés trackback címe:

https://foglalkoztatas.blog.hu/api/trackback/id/tr107560164

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.